Ariesmedishop.cz

Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ARIES, a.s., se sídlem Studenec 309, 512 33 Studenec, IČ 28824563, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3022 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy kupujícím je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího a jedná při uzavírání a plnění kupní smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále také jako „spotřebitel“).

1.3. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami a dále pak příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou trvale k dispozici na webové stránce prodávajícího, a pokud chce kupující učinit objednávku, musí s nimi vyslovit souhlas. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může provádět objednávky zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávky zboží též bez registrace jednorázovou objednávkou přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a dále při objednávání zboží, ať už jednorázovou objednávkou nebo prostřednictvím uživatelského účtu, je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.3. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé. V případě porušení této povinnosti kupujícího nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tím vzniklou kupujícím nebo třetím osobám.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti kupujícím ani za škodu tímto porušením vzniklou.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Tady by se mi líbil závazek prodávajícího informovat předem o očekávané nefunkčnosti uživatelského účtu – např. z důvodu údržby systému nebo vypnutí uživatelského účtu.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, není závaznou nabídkou a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Fotografie uvedené na webových stránkách mají pouze ilustrativní charakter a zboží se může lišit.

3.2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí dle propagačních materiálů prodávajícího (zejména nabídky na webové stránce). Jakékoliv odchylky od propagačních materiálů prodávajícího uvedené v objednávce kupujícího nejsou pro smluvní strany právně závazné. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne jakoukoliv nesrovnalost, má povinnost neprodleně prodávajícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

3.3. Prodávající je vždy oprávněn před potvrzením objednávky kupujícího (v závislosti na charakteru objednávky, zejména při vyšší celkové hodnotě objednávky nebo nestandardní kombinaci sortimentu a počtu objednaných kusů zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky prostřednictvím e-mailu, SMS zprávy, telefonicky, poštou nebo jiným možným způsobem. Odmítne-li kupující objednávku způsobem požadovaným prodávajícím dodatečně potvrdit, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3.4. V případech dle čl. 3.3. může také prodávající před potvrzením objednávky kupujícího požádat o zálohovou platbu za objednané zboží a kupující je povinen tuto zálohou platbu provést, jinak k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, pokud není dále stanoveno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v objednávce kupujícího, zejména z důvodů tiskových chyb a změn dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů prodávajícího. Pro smluvní strany je závazná cena uvedená v potvrzení objednávky. Pokud se prodávající odchýlí od ceny navržené kupujícím a kupující s cenou uvedenou v potvrzení objednávky nesouhlasí, neprodleně svůj nesouhlas oznámí prodávajícímu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3.7. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace jsou uvedené ve webovém rozhraní obchodu a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, není-li výslovně uvedeno nebo dohodnuto jinak.

3.8. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.8.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.8.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a

3.8.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.9. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), nejedná-li se o některý z případů dle čl. 3.3. (dodatečné potvrzení objednávky), nebo 3.4. (zálohová platba).

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.11. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s těmi, kteří dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (dobírka je zpoplatněna částkou 40 Kč),

4.1.2. bezhotovostně (služba není zpoplatněna) prostřednictvím platebního systému GoPay,

4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. (služba není zpoplatněna)

4.2. Společně s cenou zboží (dále jen „kupní cena“) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, s výjimkou dle čl. 3.4. těchto obchodních podmínek. Tím není dotčena povinnost kupujícího uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostních plateb je kupní cena splatná ihned při uzavření kupní smlouvy, přičemž prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Převzetí zboží kupujícím je však vždy zásadně možné až po úplném zaplacení kupní ceny, není-li dohodnuto jinak.

4.5. V případě bezhotovostních plateb je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, pokud to způsob platby umožňuje. V případě bezhotovostních plateb je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smluv uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, tedy mimo jiné nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2. Nejedná-li se o případ dle ust. § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (tedy aby zboží zkontroloval, nikoli jej používal).

5.3. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést jméno a adresu kupujícího, datum nákupu a číslo objednávky nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a způsob vrácení zboží.

5.4. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle čl. 5.2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (ARIES, a.s., expediční sklad, Žižkova 512, 543 01 Vrchlabí) či na adresu elektronické pošty prodávajícího expedice@aries.eu.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen do 14 dní od okamžiku odstoupení od smlouvy prodávajícímu předat nebo zaslat (nikoliv na dobírku) zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní (nesmí jevit známky používání, opotřebení či poškození). Náklady vrácení zboží nese kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to způsobem dohodnutým s kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží.

5.7. Kupujícímu je prodávající vedle kupní ceny povinen vrátit také zaplacené náklady na dodání zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal (nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich). Jiným způsobem vrátí peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a prodávajícímu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání, které odpovídají nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.8. Ustanovení občanského zákoníku o právu na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího (např. jeví-li známky používání, opotřebení, poškození nebo je nekompletní), je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a jednostranně jej započíst na vracenou částku.

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. ODSTOUPENÍ PRODÁVAJÍCÍHO OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy (zrušit jakoukoliv potvrzenou objednávku nebo její část) prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v následujících případech:

6.1.1. kdykoli do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy,

6.1.2. objednané zboží se již nevyrábí nebo se nedodává na český trh,

6.1.3. výrazným způsobem se změnila výrobní nebo velkoobchodní cena objednaného zboží,

6.1.4. objednávka kupujícího obsahuje odchylky od propagačních materiálů prodávajícího,

6.1.5. nepředvídané události (jako vyšší moc, válka, nepokoje, pracovní boje, úřední opatření, nedostatky energie nebo surovin anebo poruchy provozu, karantény a lockdowns),

6.1.6. insolvence nebo špatné platební morálky kupujícího,

6.1.7. kupující u dřívějších objednávek neodebral veškeré zboží ke sjednanému termínu nebo nesplnil své platební povinnosti vůči prodávajícímu.

6.2. Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky ohledně případné domluvy na dodání jiného zboží nebo jiném postupu.

6.3. Nebude-li po odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy dohodnut jiný postup, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu (sníženou případně dle čl. 5.8.) bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebude-li dohodnuto jinak.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Způsob dodání zboží volí kupující při zadávání objednávky, přičemž volí mezi osobním odběrem na pobočce Zásilkovna.cz (www.zasilkovna.cz) nebo na jedné z prodejen ARIES MEDISHOP a zasláním zboží prostřednictvím České pošty, s.p. (www.ceskaposta.cz) nebo prostřednictvím přepravní společnosti DPD.cz (www.dpd.cz) V případě, že způsob dodání zboží požadovaný ze strany kupujícího je vzhledem k charakteru zboží nevhodný, upozorní prodávající kupujícího na tuto skutečnost. Pokud kupující nadále trvá na původním způsobu dodání, nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tímto způsobem dodání vzniklou. Navíc kupující přebírá všechna rizika a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

7.2. Zboží dodá prodávající na jakoukoliv požadovanou adresu v rámci ČR dle zvoleného způsobu přepravy. Náklady na dodání zboží budou kupujícímu účtovány dle zvoleného způsobu dodání při objednávce do 1.500 Kč následovně:

7.2.1. Česká pošta, s.p. 129 Kč

7.2.2. DPD.cz 79 Kč

7.2.3. Zásilkovna.cz 79 Kč

7.3. Při objednávce nad 1.500 Kč hradí náklady na dodání zboží prodávající.

7.4. Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době. Prodávající zboží zpravidla předává dopravci do třetího pracovního dne ode dne uzavření kupní smlouvy. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu kupující prokazatelně poskytl, pak je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.5. Jedná-li se o důležitou objednávku, může si kupující od prodávajícího vyžádat písemné potvrzení objednávky i s termínem dodání. V případě, že objednané zboží nebude možné dodat dopravci do 10 pracovních dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne kupujícímu jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá souhlas kupujícího. V případě, že z objednaného zboží je skladem k dispozici pouze část a je-li to praktické, je možné dodání zboží kupujícímu rozdělit na více částí s různou dobou doručení. Takovéto rozdělení nemá vliv na výši nákladů na dodání zboží přeúčtovaných kupujícímu. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

7.6. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

7.7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.9. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval a případné vady, včetně poškození, obratem u prodávajícího reklamoval. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě jakýchkoli nejasností má kupující povinnost neprodleně prodávajícího telefonicky kontaktovat.

7.10. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit platbu za uskladnění za každý den prodlení, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

7.11. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající informuje kupujícího, že není ve vztahu k němu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy expedice@aries.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Kupující a prodávající mají povinnost veškeré spory řešit smírně. Pro případy, kdy se smírného řešení nepodaří dosáhnout, se kterákoliv ze smluvních stran může obrátit na místně a věcně příslušný soud.

8.5. Kupující má možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

8.6. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor prokazatelně nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu u České obchodní inspekce si nese spotřebitel i prodávající sám. Po dobu trvání mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce neběží ani nezačnou běžet promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

8.7. Kupující má dále možnost u zboží zakoupeného online zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím evropské platformy mimosoudního řešení sporů online dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.9. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

8.10. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty kupujícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

10.2. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

10.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky prodávajícího nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných nebo neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

10.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ARIES, a.s., expediční sklad, Žižkova 512, 54301 Vrchlabí, telefon 605 711 777, e-mail expedice@aries.eu.

10.7. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 03.11.2021 

 

Přílohy

Příloha č. 1 „Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy“