Ariesmedishop.cz

Reklamační řád

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád obchodní společnosti ARIES, a.s., se sídlem Studenec 309, 512 33 Studenec, IČ 28824563, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3022 (dále jen „prodávající“) upravuje v souladu s ust. § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“).

1.2. Reklamační řád se vztahuje pouze na případy, kdy kupujícím je ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího a jedná při uzavírání a plnění kupní smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále také jako „spotřebitel“).

1.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dle tohoto reklamačního řádu a dle příslušných právních předpisů, zejména občanského zákoníku. Dále se odpovědnost prodávajícího za vady vůči kupujícímu řídí zákonem o ochraně spotřebitele.

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

2.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele).

2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

2.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

2.4. Není-li s kupujícím výslovně dohodnuto jinak, neposkytuje prodávající na své zboží záruku za jakost.

3. ODSTRANITELNÉ VADY

3.1. Kupující může u prodávajícího uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

3.2. Nelze-li vadu odstranit v přiměřené době a kupujícímu by tak vznikly obtíže, které po něm nelze spravedlivě požadovat, může požadovat dodání nového zboží.

3.3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třikrát po sobě stejná vada nebo čtyřikrát

po sobě různá vada) nebo má-li zboží tři a více odstranitelných vad současně, může kupující uplatnit právo na dodání nového zboží nebo může odstoupit od smlouvy.

4. NEODSTRANITELNÉ VADY

4.1. Pokud má zboží vadu neodstranitelnou, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, dodání nové součásti bez vad (týká-li se vada pouze této součásti) nebo přiměřenou slevu.

5. POUŽITÉ ZBOŽÍ

5.1. V případě použitého zboží nebo u zboží prodaného se slevou pro konkrétní vadu má kupující namísto výše uvedeného práva na dodání nového zboží právo na přiměřenou slevu.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Není-li oprava nebo dodání nového zboží dle výše uvedeného možná, může kupující od smlouvy odstoupit.

7. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

7.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu za vadu, o které kupující před převzetím zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7.2. Prodávající neodpovídá dále za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, vady způsobené atmosférickými či chemickými vlivy nebo vady způsobené nevhodným skladováním po převzetí zboží kupujícím. Dále prodávající neodpovídá za vady způsobené nesprávným používáním zboží v rozporu s jeho určením a způsobem jiným než obvyklým nebo uvedeným v návodu. Prodávající také neručí za vady způsobené zásahem třetích osob.

7.3. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.

7.4. Při prodeji vadného zboží za sníženou cenu (se slevou) se odpovědnost prodávajícího nevztahuje na vady, pro které byla sleva poskytnuta.

8. POSTUP PŘI REKLAMACI

8.1. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny ARIES, a.s., expediční sklad, Žižkova 512, 54301 Vrchlabí, nebo prostřednictvím e-mailu prodávajícího expedice@aries.eu, nebo telefonicky na číslech 481 595 112.

8.2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. „Bez zbytečného odkladu“ znamená, že pokud to okolnosti a charakter používání reklamovaného zboží umožňují, musí kupující neprodleně po zjištění reklamované vady přestat toto zboží užívat. Jinak se vystavuje nebezpečí, že dalším používáním zboží se jeho stav natolik změní, že nebude možné reklamaci uznat za oprávněnou.

8.3. Zboží by mělo být při dodání k reklamaci zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

8.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího (nejlépe dokladem o koupi).

8.5. Vadu zboží a požadavek na způsob vyřízení reklamace kupující specifikuje do reklamačního protokolu vystavovaného pracovníkem prodávajícího. V případě reklamace zboží, které je odesíláno poštou, uvede kupující své kontaktní údaje a přesnou písemnou specifikaci vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace do průvodního dopisu.

8.6. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

8.7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je prodávající povinen kupujícího vyrozumět podle své volby písemně, e-mailem nebo telefonicky. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

8.8. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1. Kupující a prodávající mají povinnost veškeré spory řešit smírně. Pro případy, kdy se smírného řešení nepodaří dosáhnout, se kterákoliv ze smluvních stran může obrátit na místně a věcně příslušný soud.

9.2. Kupující mají možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

9.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor prokazatelně nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu u České obchodní inspekce si nese spotřebitel i prodávající sám. Po dobu trvání mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce neběží ani nezačnou běžet promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

9.4. Kupující mají dále možnost u zboží zakoupeného online zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím evropské platformy mimosoudního řešení sporů online dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. ÚČINNOST

10.1. Tento reklamační řád je účinný od 15.11.2021.