Ariesmedishop.cz

Reklamační řád

Prodávající:
ARIES, a.s., IČO: 288 24 563
se sídlem Studenec 309, 512 33 Studenec
společnost zapsaná v OR vedeném u KSHK oddíl B, vložka č. 3022

Oddělení určené k vyřizování reklamací:
Vrchlabí – expediční odd.
Žižkova 512
543 01 Vrchlabí
T: 605 711 777
E: expedice@aries.eu

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem prodávajícího ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
Tento Řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu.

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tyto informace jsou platné výhradně pro osoby uzavírající kupní smlouvu s prodávajícím v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku, tedy jako člověk (fyzická osoba) jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil a dále vadou není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebením míře jejího předchozího používání.

Článek 2
Uplatnění reklamace

 1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího na adrese ARIES, a.s., Žižkova 512, 543 01 Vrchlabí v oddělení, které je určené k vyřizování reklamací. V případě, že zboží bylo zakoupeno prostřednictvím e-shopu, doporučuje se zaslat zboží běžným balíkem na uvedenou adresu, odkud bylo zboží expedováno. Prodávající upozorňuje, že dobírky nejsou přebírány.
 2. Reklamaci je též možno uplatnit online, na adrese info@aries.eu, nebo expedice@aries.eu.
 3. Kupující uvede při uplatnění reklamace především své jméno a příjmení, kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
 4. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci. Doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno od společnosti ARIES, a.s., a to nejlépe předložením daňového dokladu, jeho kopie, popřípadě jiným věrohodným způsobem. Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo prodeje se Kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.
 5. Pro uplatnění reklamace je kupující povinen předat společnosti reklamované zboží. Samotný předmět prodeje musí být v kompletním stavu, vyčištěný, zbavený všech nečistot. Zboží doloží kupující v hygienicky nezávadném stavu a označí reklamovanou vadu předmětu prodeje. Prodávající má právo odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny uvedené výše v tomto odstavci (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a zákon č. 374/2022 Sb.)
 6. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.
 7. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil a co je jejím obsahem. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Článek 3
Lhůta pro uplatnění práv

 1. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od jejího převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit až na jeden rok. Takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu nebo uvede do kupní smlouvy.
 2. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoli o vadě ví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
 3. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem.
 4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání zboží či chybné manipulace se zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Článek 4
Vyřízení reklamace

 1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. O vyřízení reklamace bude kupující informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl při uplatnění reklamace.
 2. Po uplynutí lhůty podle předchozího odstavce může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 3. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 4. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
 5. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věci převzít. Po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné. Neujednají-li strany jeho výši, platí za ujednanou výše obvyklá.
 6. Kupujícímu bude reklamace zamítnuta, pokud uplatní reklamací vadu, která byla vytýkána již v minulosti a byla na ni poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 7. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Článek 5
Jakost při převzetí

 1. Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s § 2161 občanského zákoníku, tedy:
  • zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • zboží je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil
  • zboží je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a pokyny k použití, které může kupující rozumně očekávat
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
  • zboží je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou aplikací v případě, že byla aplikace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu k použití, který k ní poskytl prodávající.
 4. Kupující je povinen provést kontrolu předmětu prodeje při převzetí předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu prodeje.
 5. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, tzn. má vadu, může kupující požadovat její odstranění. Kupující může dle své volby požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnáním s druhým nepřiměřeně nákladný. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy pokud.
  • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s právními předpisy
  • se vada projeví opakovaně
  • je vada podstatným porušením smlouvy
  • nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
 8. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Článek 6
Záruka za jakost

 1. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění, záruční list nebo smlouva nestanoví něco jiného.

Článek 7
Náklady reklamace a řešení sporů

 1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 2. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
 3. Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu ze spotřebitelské smlouvy, dochází-li k plnění na území České republiky; v ostatních případech jen tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle odst. 3 se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

Tento reklamační řád je účinný od 6. ledna 2023
ARIES, a.s.